Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor vedení úřadu > Krizové řízení > Výklad pojmů

Výklad pojmů

 • krizové řízení
  je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace
  (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

 • krizová situace
  je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu
  (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

 • mimořádná událost
  je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací
  (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

 • stav nebezpečí
  se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému
  (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))
  je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány České republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost, závažnějšími stavy jsou nouzový stav a stav ohrožení státu

 • nouzový stav
  je státní krizové opatření pro závažné živelní nebo průmyslové katastrofy, vyhlašuje jej vláda nebo předseda vlády
  (Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky)

 • stav ohrožení státu
  je mimořádný stav, který může na návrh vlády vyhlásit Parlament v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické zásady, má ryze politický charakter (na území ČR nebyl dosud vyhlášen)

 • válečný stav
  je stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla vypovězena válka, ústava jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení, je vyhlašován Parlamentem ČR

 • zvláštní skutečnosti
  jsou informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů
  (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

 • integrovaný záchranný systém
  je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací
  (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

 • základní složky integrovaného záchranného systému
  jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky
  (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

 • ostatní složky integrovaného záchranného systému
  jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
  (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

 • hospodářské opatření pro krizové stavy
  je organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů
  (zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

 • plán nezbytných dodávek
  je samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství
  (zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

 • systém nouzového hospodářství
  zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, pro podporu činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy
  (zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.