Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Webové stránky OSPOD byly vytvořeny v roce 2014 z dotace projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061. Uvedený projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Co znamená, když se řekne sociálně-právní ochrana dětí?

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako:

  1. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  2. ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a
  3. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

Hlavní principy sociálně-právní ochrany dětí:

  • Nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí.
  • Je poskytována všem dětem mladším 18 let.
  • Důraz je kladen na preventivní působení  v rodině a na dítě.
  • Cílem sociálně-právní ochrany dětí je též sanace rodin (aktivity směřující k zachování nebo obnovení funkcí rodiny za pomoci profesionála).
  • Děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní výchovy (např. pěstounská péče, pěstounská péče na dobu přechodnou, osvojení, ve výjimečných případech i osvojení dítěte do ciziny).
  • Sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy (cílem sledování je dodržování práv dětí, rozvoj duševních a fyzických schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení a jak se vyvíjejí vztahy mezi rodiči a dětmi).

Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy.

Podrobnější informace naleznete na stránkách MPSV.

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
10.03.2021Informativní leták OSPOD (typ: PDF, velikost: 582.03 Kb)
Leták obsahuje aktuální rozdělení správních obvodů, kontakty na příslušné pracovníky a dále informace kde a kdy jsme Vám k dispozici
10.03.2021Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 127.27 Kb)
Metodika standardů sociálně-právní ochrany dětí v Jilemnici byla vytvořena v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a vyhlášky č. 476/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona sociálně-právní ochrany dětí, v platném znění. S ohledem na skutečnost, že dosud neexistuje jednotná metodika, byl jako podkladový materiál pro tvorbu vlastní metodiky standardů v Jilemnici použit manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2014.
10.03.2021Přílohy ke Standardům kvality OSPOD (typ: ZIP, velikost: 10.48 MB)
Přílohy č. 1 - 12 ke Standardům kvality OSPOD
27.03.2013SPOD v případech rozvodových a rozchodových konfliktů (typ: PDF, velikost: 1.46 MB)
..."přestali jste být partnery, zůstáváte však nadále rodiči..." (Matějček, 1986)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.