Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace

Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace

Název projektu: Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000864

„Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.“

Silnice II/293 je dvoupruhovou obousměrnou komunikací v části trasy s nezpevněnými krajnicemi a bez chodníků, v části pak s jednostranným chodníkem. Na komunikaci je oboustranně umístěna autobusová zastávka na jízdním pruhu, prostor pro vystupování a nastupování osob zde chybí, zastávkový přístřešek zřízen není. Chodci se v ulici Nádražní pohybují po levostranném obousměrném chodníku, v ulici Čsl. legií se pohybují pouze po okraji jízdních pruhů, ev. po nezpevněné krajnici na levé straně komunikace, přechody pro chodce zřízeny nejsou a to ani v křižovatkách, k autobusové zastávce či k vlakovému nádraží.

Navržena je komplexní rekonstrukce ulic Nádražní a Čsl. legií, aktivity města Jilemnice v rámci projektu: vybudování chodníku podél silnice II/293 včetně nutných opěrných zdí, oplocení, sjezdů k nemovitostem, potřebného mobiliáře, veřejného osvětlení, vegetačních úprav. V návaznosti na chodník bude vybudována také stezka pro chodce k vlakovému nádraží včetně veřejného osvětlení, oplocení, přeložek, vegetačních úprav.

Hlavním cílem projektu je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti vozidel a chodců ve městě, a to prostřednictvím vybudování chodníků ve vybraném úseku komunikace II/293 v celkové délce 863 m. Specifickými cíli navazujícími na cíl hlavní jsou: zvýšení kvality života a atraktivity města včetně zkvalitnění životního prostředí a celkového zvýšení estetičnosti části města, zvýšení komfortu využití veřejné dopravy v kombinaci s individuální dopravou a pěší chůzí, zvýšení bezpečnosti v předmětné zóně, zvýšení mobility obyvatel (snazší pohyb za prací, službami, vzděláním). Cílového stavu bude dosaženo nejpozději do 31.8.2018.

Navrhovaná rekonstrukce je z dopravně urbanistického hlediska souborem opatření, která zajistí vysokou míru bezpečnosti a plynulosti dopravy, vytvoří estetickou hodnotu v území. Očekáváno je naplňování standardů kvality a výkonnosti, vytvoření podmínek pro zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, zvýšení mobility obyvatel (snazší pohyb za prací, službami, vzděláním).

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.