Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 > Partneři projektu

Partneři projektu


KRNAP logo

Správa KRNAP - Vrchlabí

Správa KRNAP je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí České republiky. V regionu Krkonoš má řadu detašovaných pracovišť. Pověřenou osobou zastupovat Správu KRNAP je ředitel Správy KRNAP. Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně výchovné činnosti pro území národního parku a jeho ochranného pásma. Posláním Správy KRNAP je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí národního parku a jeho ochranného pásma. Těmto činnostem odpovídá organizační struktura Správy KRNAP, podle které je organizace členěna na 5 samostatných odborů. Jedním z odborů je odbor pro styk s veřejností, který má na starost Krkonošské muzeum. Jedna z poboček Krkonošského muzea se nachází v Jilemnici - čp. 75 (budova zámku), v této budově muzeum sídlí již od roku 1953. Pod Správu KRNAP muzeum přešlo 1. května 1979. Zapojení Správy KRNAP do projektu:
Město Jilemnice prokonzultuje návrhy stavebních úprav s partnerem a následně zajistí jejich provedení. Vlastník nově zrekonstruované severní části čp. 1 (Město Jilemnice) pronajme tyto prostory Správě KRNAP, která zde zajistí umístění expozic lyžařství. Správa KRNAP se zavazuje, že po dokončení projektu zajistí udržitelnost nových prostor minimálně po dobu 10 let.


NPÚ LogoNárodní památkový ústav - Liberec

Národní památkový ústav (NPÚ) je státní příspěvkovou organizací, která má celostátní působnost. Zřizovatelem NPÚ je Česká republika - Ministerstvo kultury. NPÚ zprostředkovává výkon státní památkové péče pomocí svých pracovišť. NPÚ je odborná organizace státní památkové péče pro výkon a koordinaci veškeré odborné činnosti v oboru památkové péče k zabezpečení jednoty kulturně politických záměrů a ideově metodických, ekonomických a technických hledisek, jakož i perspektivní rozvoj památkové péče. Výčet nejdůležitějších činností NPÚ: rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, vede Ústřední seznam kulturních památek ČR, zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich soustavným využíváním, sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci.

Zapojení NPÚ do projektu:

NPÚ se na projektu "Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 - Jilemnice" bude podílet především poskytováním odborných konzultací a společném hledání historických podkladů a dokladů zaměřených zejména na stavebně historický vývoj objektu čp. 1.

OsloSkiforeningen/The Ski Museum - Holmenkollen, Oslo

Toto partnerství by mělo přispět k posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem. Historie lyžování v Jilemnici je úzce provázáno s historií lyžování v Norsku, proto byl osloven tento partner, který se rozhodl podpořit projekt "Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 - Jilemnice". Partnerství bylo uzavřeno s ředitelkou muzea Karin Berg.

Zapojení partnera do projektu:

Spolupráce především při dohledávání historických pramenů ohledně lyžování v Čechách (historické prameny uvádějí, že první lyže na jilemnické panství byly dovezeny z Norska a Rakouska a lyžování v Čechách vyučovali norští instruktoři), spolupráce při tvorbě lyžařské expozice a eventuelně výměna sbírkových předmětů.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.